Privacy beleid PMC EDE

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PMC EDE, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Edestraat 87, met ondernemingsnummer BE0543.955.610, met vaste vertegenwoordiger de heer Jonathan Tresignie.

PMC EDE is een paramedisch centrum te Ede, en huisvest een multidisciplinair team van zorgverstrekkers. 

Onze zorgverstrekkers komen uit verschillende disciplines en bieden samen de zorg aan die voldoet aan de persoonlijke behoeften van onze patiënt. Als de gezondheidstoestand verandert, zal ook de samenstelling van het team worden aangepast aan de veranderende klinische en psychosociale behoeften.

Binnen ons centrum zijn volgende disciplines aanwezig: kinesitherapie, podologie, diëtetiek, sportverzorging, psychologie, osteopathie en logopedie.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van PMC EDE geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door PMC Ede, meer -bepaald hoe PMC EDE gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. PMC EDE leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018 en de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002.  Voor de uitvoering van de diensten is PMC EDE de verwerkingsverantwoordelijke, in uitzonderlijke gevallen de verwerker.
 

2. Welke gegevens?

Met betrekking tot de gegevens van personen worden volgende gegevens opgeslagen, die ons door uzelf zijn meegedeeld (via e-mail of telefonisch) of aan de hand van het uitlezen van de elektronische identiteitskaart en specifieke relevante gegevens worden hiervan uitgewisseld met verder beschreven actoren:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezinssamenstelling
 • Foto
 • Rijksregisternummer
 • eID nummer
 • Taal
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Beroep
 • Gezondheidsgegevens
   

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

PMC EDE verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Specifieke behandeling en begeleiding

Indien  u zich aanmeldt, telefonisch of via e-mail, en u uw toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, handelt PMC EDE als gegevensverwerkingsverantwoordelijke of data controller. PMC EDE beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot die gegevens die nodig zijn voor het doel van hun gebruik, namelijk de therapeutische behandeling. U verbindt zich ertoe om accurate, volledige en actuele gegevens in te voeren of door te geven. Uw  aanmelding is gelijkwaardig aan de schriftelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens, te verwerken.

3.2. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van PMC EDE en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.3. Om een zakelijke relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.4. Om u uit te nodigen voor onze nieuwsbrieven of infosessies

3.5. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.
 

4. Op basis van welke grondslag?

PMC EDE baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt PMC EDE uw persoonsgegevens bij uw aanmelding als patiënt of na schriftelijk contact met PMC EDE, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

Daarnaast kan PMC EDE uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.  Aan cliënten vragen wij een “informed consent” te ondertekenen: een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren en een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

In uitzonderlijke gevallen beroept PMC EDE zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.
 

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

Actoren waarmee administratieve en medisch relevante gegevens worden uitgewisseld:

 • Uzelf of wettelijke vertegenwoordiger
 • De therapeuten binnen PMC EDE
 • Het secretariaat van specialist naar wie wordt verwezen om een afspraak vast te leggen
 • Specialist geneesheren naar wie wordt doorverwezen (via verwijsbrief meegegeven met patiënt of elektronisch verstuurd naar eHealth box)
 • Binnen PMC EDE aan het secretariaat om betalingen voor de consultatie te kunnen afrekenen
 • Mutualiteiten, in het kader van getuigschriften voor verstrekte hulp

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen noch op enige andere manier verspreiden aan derden, tenzij anders voorzien in dit privacy beleid.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door PMC EDE bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen PMC EDE en de patiënt.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.
 

7. Camerabeelden

PMC Ede tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. PMC Ede maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s conform de wet van 21 maart 2007 (gewijzigd door de wetten van 12 november 2009, 3 augustus 2012, 4 april 2014 en 21 april 2016) tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera bevindt zich in de wachtzaal van PMC Ede. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht.

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit gebeurt op vraag van de politie of op eigen initiatief.
 

8. Passende technische en organisatorische maatregelen

Alle therapeuten zijn gebonden door het beroepsgeheim (geheimhoudingsplicht en discretieplicht).

PMC EDE heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

PMC EDE besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

PMC Ede verwerkt de persoonsgegevens in de beveiligde software, waarop elke therapeut specifiek dient in te loggen, waarna hij/zij enkel zijn/haar patiëntengegevens te zien krijgt.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan PMC EDE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. PMC EDE slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk voor bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.
 

9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  PMC EDE.  Daarnaast heeft u steeds het recht om PMC EDE te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

9.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

9.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

9.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan PMC EDE in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

9.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van PMC EDE verwijderd worden.

 9.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door PMC EDE te contacteren, hetzij per e-mail via info@pmcede.be hetzij per post naar PMC EDE, Edestraat 87, 9450 Haaltert. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

 9.7. De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door PMC EDE evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

9.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be
 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 13 juli 2020

Maak een afspraak

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 12 =