ALGEMENE VOORWAARDEN PMC EDE

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen PMC EDE en de personen die de website www.pmcede.be bezoeken.  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacy beleid van PMC EDE www.pmcede.be/privacybeleid

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

Artikel 2: Contactgegevens PMC EDE

PMC EDE, met het ondernemingsnummer BE 0543.955.610, is gelegen te 9450 Haaltert, Edestraat 87.  Indien u specifieke vragen of klachten heeft kan u contact opnemen met de zaakvoerder Jonathan Tresignie via info@pmcede.be of 053/83 27 47.
 

Artikel 3: Voorwerp

PMC EDE is een paramedisch centrum te Ede, en huisvest een multidisciplinair team van zorgverstrekkers. 

Onze zorgverstrekkers komen uit verschillende disciplines en bieden samen de zorg aan die voldoet aan de persoonlijke behoeften van onze patiënt. Als de gezondheidstoestand verandert, zal ook de samenstelling van het team worden aangepast aan de veranderende klinische en psychosociale behoeften.

Binnen ons centrum zijn volgende disciplines aanwezig: kinesitherapie, podologie, diëtetiek, sportverzorging, psychologie, osteopathie en logopedie.
 

Artikel 4: Consultaties

PMC Ede werkt enkel op afspraak, er zijn geen vrije consultaties mogelijk. 

Afspraken met de respectievelijke therapeuten kunnen telefonisch of via e-mail worden gemaakt.

Gelieve het tijdstip van uw afspraak te respecteren.  Probeer steeds 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn, zodat er geen vertraging optreedt.

Indien u wegens onvoorziene omstandigheden niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, dient u uw afspraak zo snel mogelijk te annuleren (zie bepalingen in artikel 8).

Bent u te laat op uw afspraak, zal de therapeut u alsnog zien, maar kan hij / zij minder tijd aan u besteden gelet op de andere afspraken in onze agenda.

 

Artikel 5: Tarieven

U kan steeds vooraf contact opnemen met de respectievelijke therapeuten om kennis te nemen van de tarieven.

De kinesitherapeuten zijn geconventioneerd.  Dit betekent dat u recht heeft op terugbetaling bepaald volgens de RIZIV-normen.

Binnen PMC Ede worden ook groepssessies voorzien, namelijk yoga en core stability.  Hiervoor kan u inschrijven via het online inschrijvingsformulier.  De prijzen voor deze groepssessies vindt u online.
 

Artikel 6: Betaling

PMC Ede en haar zorgverstrekkers werken steeds via onmiddellijke betaling na de behandeling aan de respectievelijke therapeut, met uitzondering van de kinesitherapeuten.

Er kan geen volgende behandeling worden gestart indien de voorgaande sessie niet werd betaald.

Bij kinesitherapie wordt er per 5 behandelingen afgerekend en zal er een tussentijds getuigschrift meegegeven worden na de betaling te hebben voldaan.

Bij kinesitherapie en de derdebetalersregeling dient u aan de betrokken zorgverlener enkel het remgeld te betalen. Het resterend bedrag wordt aan de behandelende zorgverlener betaald door uw mutualiteit. Getuigschriften worden op het einde van de behandelreeks meegegeven.  Bij behandelingen met 20 of meer voorgeschreven sessies kan er een tussentijds getuigschrift worden meegegeven.

 

Artikel 7: Betalingsmogelijkheden

Elke behandeling wordt ter plaatse betaald, hetzij contant, via de kaartlezer met bankkaart of via Payconic of de bancontact app.  Vervolgens ontvangt u een terugbetalingsbewijs voor de mutualiteit (indien van toepassing).

 

Artikel 8: Annulatie

Indien u uw afspraak om een gegronde reden wenst te annuleren, dient u dit uiterlijk 24u op voorhand schriftelijk te communiceren aan de betrokken therapeut.  Indien de annulatie binnen de 24u voorafgaand aan de afspraak gebeurt, zal aan administratieve kost van 20 euro worden aangerekend.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid  

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

PMC EDE levert alle mogelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Dit betreft echter een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.  Het is namelijk mogelijk dat ondanks deze inspanningen zich onjuistheden kunnen voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. PMC EDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.  De inhoud van de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Wij kunnen geen garantie geven voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PMC EDE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inclusief als gevolg van links of hyperlinks, inclusief doch zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Het blijft de verantwoordelijkheid van deze derde om zijn/haar website en interne werking compliant te maken aan alle van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.  Bijgevolg kan PMC EDE nooit aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door PMC EDE geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van PMC EDE, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie) en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien PMC EDE zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van PMC EDE opgeschort. In geval van overmacht is PMC EDE niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.
 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

PMC EDE is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website, en de daarin aangeboden informatie. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van  PMC EDE bekomen werd.  Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website. 
 

Artikel 12: Geïnformeerde toestemming voor behandeling

U heeft als patiënt het recht om te vernemen of de zorgverlener verzekerd is en gemachtigd is om zijn/haar beroep uit te oefenen. U heeft als patiënt het recht u te informeren over de verzekeringsdekking en de vergunnings- of registratiestatus van de zorgverlener.

 

U hebt het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de zorgverlener. De informatie heeft onder meer betrekking op de relevante risico’s, alternatieven en kosten, en wordt op gepaste tijd verstrekt en gebeurt in een voor de patiënt verstaanbare taal.

 

Dit betekent niet dat de zorgverlener voor elke handeling de expliciete toestemming moet vragen. Ook uit uw gedrag kan de zorgverlener uw toestemming afleiden. Als u instemt met een behandeling, gaat u in principe akkoord met elk onderdeel van die behandeling. U kan evenwel steeds eenvoudig uw toestemming intrekken of weigeren.

In spoedsituaties, wanneer het onmogelijk is de wil van de patiënt (bv. u bent bewusteloos en wij hebben geen kennis van een voorafgaande wilsverklaring) of zijn vertegenwoordiger te achterhalen, voert de zorgverlener alle noodzakelijke tussenkomsten uit.

 

Artikel 13: GDPR en Privacy

PMC EDE hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, meerbepaald de  persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens).  Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid (https://www.pmcede.be/privacybeleid).  PMC EDE leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018, evenals de wet op de patiëntenrechten.
 

Artikel 14: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

 

Artikel 15: Wijzigingen

PMC EDE behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de patiënt worden gecommuniceerd.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van PMC EDE is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van PMC EDE is alleen de Rechtbank van het Arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van PMC EDE zich bevindt, bevoegd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 13 juli 2020

 

 

Maak een afspraak

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
9 + 10 =